หน้าแรก

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

Wangmonvittayakhan School

วิสัยทัศน์

“ปัญญา  นรานํ  รตฺตนํ”    ความหมาย  ปัญญาเป็นรัตนของนรชน

ประกาศ

ข่าว/กิจกรรม

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์

เลขที่ 155 หมู่ 6 ตำบลหัวงัว
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

wangmon@wangmon.ac.th
0895752046